7. Rozliczenie podatku

Podatnik, który stwierdził, że w jego deklaracji podatkowej znajdują się błędy obliczeniowe, literowe lub brakuje danych wymaganych strukturą formularza, ma prawo do złożenia korekty. Korekta zeznania podatkowego dokonywana jest poprzez złożenie takiej samej deklaracji poprawnie wypełnionej  i odznaczenie odpowiedniego pola wskazującego, że  stanowi  ona  korektę.

Żeby korekta deklaracji  mogła zostać  uznana za prawnie skuteczną,  trzeba do niej dołączyć pisemne  uzasadnienie jej  przyczyn. Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji przysługuje podatnikowi: do momentu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą), po zakończeniu kontroli podatkowej oraz  po zakończeniu postępowania podatkowego, ale tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą zobowiązanie podatkowe.

W przypadku złożenia korekty, w wyniku  której występuje zaległość podatkowa, podatnik jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. Oczywiście obowiązek ten  powstaje,  jeżeli  koryguje on deklarację dopiero  po  terminie płatności swojego zobowiązania.  Co niezmiernie istotne,  podatnik, który  złożył  prawnie skuteczną korektę,  nie podlega  karze za przestępstwo skarbowe  ani za wykroczenie skarbowe. Prawnie skuteczna korekta deklaracji złożona  wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości zaległości podatkowej w ciągu  siedmiu dni od dnia złożenia korekty uprawnia podatnika do zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc.  obowiązującej stawki. Prawo do obniżonych odsetek  nie przysługuje natomiast, jeżeli korekta dokonywana jest:  po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej, w wyniku czynności sprawdzających. W takich przypadkach podatnik  jest zobowiązany do zapłaty odsetek w pełnej wysokości.

Odsetki za zwłokę nie są  naliczane,  gdy ich  wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

  • Biuro Rachunkowe
  • EKONOMIK S.C.

  • 61-541 Poznań
  • ul. Przemysłowa 46A/6U

  • E-mail: biuro@ekonomiksc.pl
  • tel: 61/833-83-43
  • tel: 61/221-83-38
  • GSM 602-330-036