10. Jak wypełnić PIT-11

Formularz PIT-11 przeznaczony jest dla płatników (wypłacających różne wynagrodzenia). PIT-11 służy poinformowaniu podatnika (zatrudnionego) oraz jego urzędu skarbowego o osiągniętym przez podatnika w ciągu roku dochodzie, pobranych zaliczkach i odliczeniach ZUS. W PIT-11 nie ujmujemy dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. małych zleceń do 200 zł), bo te dochody nie podlegają już rozliczeniu w PIT rocznym wg skali podatkowej (płatnik nie pobrał od nich zaliczki, ale pełny zryczałtowany podatek). Na podstawie PIT-11 podatnik rozliczy się w swoim PIT rocznym. PIT-11 nie wystawia się, jeżeli wypełniany jest PIT-40 (roczne obliczenie podatku).

Termin składania

Deklarację tę składa się do końca lutego. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy). Jeżeli obowiązek poboru zaliczek przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu PIT-11. Jeżeli takiego wniosku nie otrzymają, mogą przesłać PIT-11 do końca lutego roku następnego. Ta zasada nie dotyczy wypłacających należności z działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia i o dzieło), z praw autorskich oraz komorników dokonujących wypłat w drodze egzekucji.

NBP

Pamiętajmy, że NIP na samej górze PIT-11 (poz.1) to NIP płatnika (pracodawcy), a nie podatnika (zatrudnionego).

Okres, za jaki składamy PIT-11

PIT-11 składamy za okres istnienia obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Miejsce i cel składania zeznania

Należy podać nazwę urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika (czyli zatrudnionego, pracownika, zleceniobiorcy, twórcy itp.) naczelnik urzędu skarbowego. Będzie to z reguły urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

Dane płatnika

W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatnika składającego deklarację, W poz. 8 osoby fizyczne zaznaczają kwadrat nr 2, wszyscy inni płatnicy, w tym spółki osób fizycznych - kwadrat nr 1. W poz. 9 osoby fizyczne podają miejsce zamieszkania i Pesel, pozostali - adres siedziby i REGON (jeżeli posiadają). Ważne, aby dane te były zgodne z danymi zawartymi w ewidencji podatników (NIP). Trzeba przy tym pamiętać, że adres miejsca zameldowania to nie to samo, co adres miejsca zamieszkania (faktycznego), choć adresy te mogą się pokrywać. W poz. 10 adres siedziby (płatnicy inni niż osoby fizyczne) lub adres miejsca zamieszkania (płatnicy - osoby fizyczne) powinien być zgodny z danymi z ewidencji podatników (NIP).

Dane podatnika

Te dane podatnika (zatrudnionego, zleceniobiorcy, twórcy itp.) powinny być co do zasady zgodne z oświadczeniem w tym zakresie złożonym przez podatnika. Nie trzeba weryfikować zgodności danych z danymi ewidencji podatników (NIP), bo to powinien zrobić sam zatrudniony, a płatnik w to nie wnika. Jeżeli płatnik przypuszcza, że pewne dane są nieaktualne, może zwrócić na to uwagę podatnikowi. W każdym bądź razie w braku instrukcji w PIT-11 podajemy dane np. miejsca zamieszkania czy nazwisko wg wiedzy płatnika z dnia wypełnienia zeznania. Jako że zeznanie składamy do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, adres miejsca zamieszkania powinien odpowiadać urzędowi skarbowemu. Informacja o kosztach uzyskania przychodu Ta część dotyczy wyłącznie podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, z pracy nakładczej czy ze spółdzielczego stosunku pracy. Informacja dotyczy zatrudnienia wyłącznie u jednego płatnika. Jeżeli pracownik pracuje w innym zakładzie pracy, a u nas na jednym etacie, to wpisujemy koszty z jednego stosunku pracy. Chodzi o informację o kosztach, które ujęliśmy w tym właśnie PIT-11. Jeżeli pracownik pracował u nas w danym roku na dwóch umowach o pracę, ale nie na dwóch naraz (czyli np. w styczniu i w kwietniu), to mamy koszty z jednego stosunku pracy. Jeżeli pracownik pracował u nas na dwóch umowach tak, że się zazębiały (np. 01.01.2010-31.01.2010 oraz 25.01.2010-31.12.2010), to mamy koszty z więcej niż jednego stosunku pracy. Wymiar czasu pracy (część etatu) nie ma znaczenia. 1/20, 1/4 czy 1/2 etatu liczy się jako jeden stosunek pracy. Jeżeli siedziba zakładu pracy pokrywa się z miejscowością zamieszkania podatnika, ale zakład pracy znajdował się w innej miejscowości, właściwe będą koszty uzyskania przychodu dla dojeżdżających. Pamiętajmy jednak, że w tej części opisujemy koszty uzyskania przychodu w takiej postaci, w jakiej uwzględnił je pracodawca. Jeżeli pracownikowi przysługiwały wyższe koszty dla dojeżdżających, ale nie złożył stosownego oświadczenia, to w PIT-11 wpisujemy to, co uwzględniliśmy w liście płac - koszty standardowe. Wyższe koszty pracownik może sobie wpisać w PIT rocznym na własną rękę. Podobnie w przypadku dwóch stosunków pracy naraz - jeżeli omyłkowo naliczaliśmy jedne koszty uzyskania przychodu - wpisujemy jedne, choć pracownik może sobie wpisać w PIT rocznym kwotę poprawną.

Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

W część E nie ujmujemy dochodów zwolnionych z podatku oraz takich, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano podatku. Dlatego też tutaj nie wystąpią: zwolnione z podatku należności z tytułu podróży służbowych, świadczenia bhp, ekwiwalent za wykorzystywane narzędzia itp. W kolumnie e wpisujemy jednak dochody uzyskane za granicą, zwolnione z podatku zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Koszty uzyskania przychodu ujmujemy zawsze takie, jakie służyły nam do obliczenia zaliczki, jakie faktycznie zastosowano. Jeżeli były błędne, można dołączyć do PIT-11 wyjaśnienie, niemniej jednak pracownik w każdym przypadku ma prawo skorygować swoje koszty i podać wartość prawidłową w PIT rocznym. W kolumnie f wpisujemy zaliczki pobrane przez płatnika, bez względu na to, czy płatnik te zaliczki faktycznie do urzędu skarbowego wpłacił (na przykład gdy pracodawca z braku pieniędzy wypłaca kwotę netto, ale nie odprowadza zus i podatku do urzędu, to i tak składki i zaliczka są potrącone i należy je ująć w PIT-11 nawet gdy płatnik niezgodnie z prawem nie wpłacił ich do ZUS i do urzędu skarbowego). Wiersz 1 - stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza, zasiłki wypłacone przez pracodawcę oraz wypłaty dokonane przez komornika w ramach egzekucji. Wiersz ten składa się z dwóch części. W poz. 41-42 wpisujemy kwoty dotyczące przychodów objętych 50% kosztów uzyskania przychodów (zbycie praw autorskich), natomiast w poz. 36-37 wpisujemy kwoty dotyczące standardowych kosztów uzyskania przychodów:

Koszty uzyskania przychodu - praca - 2009-2011
Pracownik dojeżdżaKoszty miesięczneKoszty roczne - jedna umowaKoszty roczne - wiele umów
Nie111,25 zł1335,00 zł2002,05 zł
Tak139,06 zł1668,72 zł2502,56 zł

Informacja dotyczy zatrudnienia wyłącznie u jednego płatnika. Jeżeli pracownik pracuje w innym zakładzie pracy, a u nas na jednym etacie, to wpisujemy koszty z jednego stosunku pracy. Chodzi o informację o kosztach, które ujęliśmy w tym właśnie PIT-11. Jeżeli pracownik pracował u nas w danym roku na dwóch umowach o pracę, ale nie na dwóch naraz (czyli np. w styczniu i w kwietniu), to mamy koszty z jednego stosunku pracy. Jeżeli pracownik pracował u nas na dwóch umowach tak, że się zazębiały (np. 01.01.2010-31.01.2010 oraz 25.01.2010-31.12.2010), to mamy koszty z więcej niż jednego stosunku pracy. Wymiar czasu pracy (część etatu) nie ma znaczenia. 1/20, 1/4 czy 1/2 etatu liczy się jako jeden stosunek pracy.

Wiersz 2-5 wypełniamy zgodnie z opisem PIT-11

W wierszu 6 ujmujemy:

- przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

- przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;

- przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;

- przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

- przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wiersz 7 - przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek. Wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Nie wykazujemy zatem ich w PIT-11 - a jedynie nadwyżki, które podlegają opodatkowaniu.

Wiersz 8 - Prawa autorskie i inne prawa Warto zauważyć, że nie każdy przychód wymieniony tutaj korzysta z 50% kosztów uzyskania przychodu (ale wiekszość korzysta). Zdaniem redakcji ePodatnik.pl nie jest możliwe zawarcie umowy o dzieło na stworzenie utworu chronionego prawem autorskim, zatem każda taka umowa z 50% kosztami uzyskania przychodu powinna zostać ujęta raczej jako przychód z praw autorskich, niż przychód z umowy o dzieło, niemniej jednak praktyka w tym zakresie jest różna.

Wiersz 9 - Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej Są to przychody z umów aktywizacyjnych czyli z umów zlecenia odpowiednio zarejestrowanych w urzędzie pracy, dotyczących zatrudnienia osoby w gospodarstwie domowy (w ramach ulgi na tzw. pomoc domową).

Wiersz 10  - inne źródła Są to przychody nie wymienione wyżej, od których płatnik pobiera zaliczkę na podatek (ale nie zryczałtowany podatek dochodowy). W poz. 76 ujmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, potrącone przez płatnika z kwot należnych podatnikowi, ale tylko te podlegające odliczeniu. W poz. 77 ujmujemy tę część tych składek, którą opłacono za granicą (kwotę podajemy w złotówkach). W poz. 78 ujmujemy składki na ubezpieczenia zdrowotne, potrącone przez płatnika z kwot należnych podatnikowi, ale tylko te podlegające odliczeniu. Potrącamy z reguły 9% podstawy wymiaru (chyba że wypłata była za niska i składka uległa obniżeniu), a odliczamy nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru. Tu ujmujemy tylko to, co podlega odliczeniu, czyli 7,75%. W poz. 79 ujmujemy część tych składek opłaconą za granicą (kwotę podajemy w złotówkach). W PIT-11 nie podajemy składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku

W poz. 80 ujmujemy otrzymywane z zagranicy:

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,

- kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,

- enty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

W poz. 81 ujmujemy dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

- pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

- podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;

Są to dochody wolne od podatku (zwolnione) - obie pozycje.

W poz. 82 wpisujemy, czy załączamy do PIT-11 załącznik PIT-R - informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. Jeżeli chodzi o umocowanie do podpisywania PIT-11 - w PIT-11 nie ma informacji, iż może go podpisać pełnomocnik. Zgodnie jednak z art.80a par 1 Ordynacji podatkowej, "Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja (...) może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta". Wzór PIT-11 jest formularzem ustalonym w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, zatem nie zawierając informacji o podpisaniu przez pełnomocnika nie jest w stanie zmienić przepisu ustawy pozwalającego na podpisanie przez pełnomocnika. Pełnomocnik może podpisać PIT-11, podając dane mocodawcy. Osoby fizyczne nie mają takiego obowiązku, mogą występować w charakterze płatnika i osoby odpowiedzialnej osobiście. Warto zauważyć, że prawo polskie nie przewiduje obowiązku posiadania pieczęci. Pieczętuje ten, kto pieczęć posiada.

  • Biuro Rachunkowe
  • EKONOMIK S.C.

  • 61-541 Poznań
  • ul. Przemysłowa 46A/6U

  • E-mail: biuro@ekonomiksc.pl
  • tel: 61/833-83-43
  • tel: 61/221-83-38
  • GSM 602-330-036