8. Jak rozliczyć PIT-37

Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody:

- wyłącznie w Polsce

- za pośrednictwem płatnika

- opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej; w szczególności ze stosunku pracy, z emerytur i rent krajowych, ze stypendiów, z działalności wykonywanej osobiście np.umowa zlecenie, ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (bezrobocie), z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT37 mogą skorzystać z odliczeń:

Odliczenia od dochodu

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:

 

a)

cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy,

w 2011 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b)

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

w 2011 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

c)

utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,

w 2011 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

d)

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

w 2011 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

e)

zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.

w 2011 r. - wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł

2.

Darowizny przekazane na:

 

a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)

w 2011 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b)

cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)

w 2011 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c)

cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

w 2011 r. - kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

w 2011 r. - wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Ulga na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy)

w 2011 r. - do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy

5.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2011 r.


Odliczenia od podatku

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)

w 2011 r. - kwota stanowiąca 1/6 kwoty 556,02 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy

Uwaga: Kwota maksymalnego odliczenia za 2011 r. wynosi 1.112,04 zł na każde dziecko.

2.

Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy)

w 2011 r. - kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)

3.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

w 2011 r. - 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z PIT)

4.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

w 2011 r. - składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 

5.

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

w 2011 r. - kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

1)

zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2)

korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół  • Biuro Rachunkowe
  • EKONOMIK S.C.

  • 61-541 Poznań
  • ul. Przemysłowa 46A/6U

  • E-mail: biuro@ekonomiksc.pl
  • tel: 61/833-83-43
  • tel: 61/221-83-38
  • GSM 602-330-036